مقالات مرتبط با زندگی نامه علامه میرحامد حسین

0
204

بسم الله الرحمن الرحیم

 1. گلی زواره، غلامرضا، «اسلام و تشیع در شبه قاره هند: نفوذ و گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند»، درس‌هایی از مكتب اسلام، شماره 682، اسفند 1396، ص 38 – 43، «فروغ فروزان».

 

 1. الهیاری، حسن، «تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر صفوی با تاکید بر تنش‌های درونی و بیرونی»، مطالعات تاریخ فرهنگی، تابستان 1395، شماره 28، ص 1 تا 21.

 

 1. ضابط، حیدررضا، «ت‍ش‍ی‍ع‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د»، ان‍دی‍ش‍ه‌ حوزه‌، س‍ال‌ چهارم، ش‌ ۱(ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۷)، ص‌ 160 – 162، «میر حامدحسین موسوی نیشابوری هندی».

 

 1. فخرالشریعه، حسن، «ستایش‌نامه شیخ زین العابدین مازندرانی به میر حامد‌حسن هندی قدس سرهما»، علوم حدیث، بهار 1377، شماره 7، ص 292 تا 313.

 

 1. طالعی، عبدالحسین، «سه نامه از محدث نوری به علامه سید ناصرحسین»، سفینه، تابستان 1383، شماره 3، ص 147 تا 165.

 

 1. صحتي سرو رودي، محمد، «عبقات‌الأنوار کاری کارستان»، آينه پژوهش، بهمن و اسفند 1379، شماره 66، ص 104 تا 105، «کتابنامه میر حامدحسین و عبقات».

 

 1. انصاری قمي، ناصرالدین، «علامه ميرحامد حسين صاحب عبقات الانوار، مسجد، شماره 54، بهمن و اسفند 1379ش، ص 90.

 

 1. «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی»، فرزانگان، تابستان 1390، شماره 81، ص 65.

 

 1. زیدی، سید سبط حیدر، «متکلم نابغه، امیر کلام: میر حامد‌حسین موسوی هندی»، سفیر نور، پاییز 1388، ش 11، ص 51 تا 76.

 

 1. «مرزبان حریم تشیع»، خیمه، شماره 2، فروردین 1382، ص 16.

 

 1. اسلامی، ابراهیم، «مرزبانان غدیر: میرحامد‌حسن پاسدار ولایت متوفای 1306 ق»، فرهنگ کوثر، اردیبهشت 1376، شماره 2، ص 38 تا 41.

 

 1. فاضلی، علی، «مکتوباتی از علمای امامیه هند»، کتاب شیعه، بهار و تابستان 1389، شماره 1، ص 150، «نامه ممتاز‌العلماء سید محمدتقی به میر حامدحسین» و «نامه دیگری از ممتاز‌العلماء به میر حامدحسین».

 

 

 1. «میرحامد‌حسن: بزرگ شیعه در هند»، کیهان فرهنگی، تير 1372، شماره 99، ص 51 تا 51.

 

 1. فخرالشریعه، حسن، «نامه‌هایی از محدث نوری به میر حامد‌حسن رضوان الله تعالی»، نور علم، آذر و دي 1371، شماره 48، ص 86 تا 108. نشر دوم با تصحیحات: جمع پریشان، رضا مختاری، قم: دلیل ما، چاپ اول، 1382، ج 1، ص 523- 540، «نامه‌های محدث نوری به میر حامدحسین».

 

 1. ضابط، حیدررضا، «نقش علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکهنوی هند»، مشکوة، تابستان 1384، شماره 87، ص 108- 110، «خدمات صاحب عبقات الانوار».

 

 

مقاله قبلیبررسی جایگاه علامه میرحامد‌حسین هندی در تاریخ تشیع
مقاله بعدیعلامه میرحامد حسین در اختران تابناک

دیدگاه :

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

هفده − 4 =