خانه ارتباط با دبیرخانه کنگره

ارتباط با دبیرخانه کنگره

قم، خیابان بسیج، نبش کوچه 39، بنیاد بین المللی امامت

تلفن/نمابر:

پایگاه اینترنتی: laknavi.ir